KRÓLOWA GÓRNA – parafia

Parafia w Królowej Ruskiej istniała już w 1544 r., o czym świadczy pochodzący z tego roku akt nadania miejscowemu popowi jednego łanu ziemi wolnej od podatków, zwolnienie miejscowej synagogi (cerkwi) z wszelkich opłat i obciążeń oraz obciążenie mieszkańców wsi daniną zbożową (w naturze po pół kopy żyta i owsa, tj. po 30 snopków, z możliwością zamiany na opłatę w wysokości kopy, czyli 60 groszy) na rzecz proboszcza. Od 1581 r. była to parafia grekokatolicka. W 1858 r. parochem (proboszczem) był Konrad Czarniański (Czyrniański?).

W Archiwum Akt Nowych znajduje się pismo z 27 października 1927 r., w którym prawosławni mieszkańcy Królowej Ruskiej i Boguszy reprezentowani przez ks. Mykołę Dolnickiego i przy poparciu metropolity Dionizego zwracali się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o prawne uznanie miejscowej parafii prawosławnej. Wystąpienie o jej ratyfikowanie zawiera też postulat przekazania majątku grekokatolickiego na rzecz ludności prawosławnej, co zapewne było świadectwem ówczesnej ekspansji prawosławia na Łemkowszczyźnie, prawosławia propagowanego wtedy jako jedyna słuszna wiara.

Niepozorny, lecz uroczy drewniany budyneczek w centrum wsi zaczynał jako plebania parocha prawosławnego. Po wysiedleniu Łemków i rozbiórce pobliskiej cerkwi prawosławnej stał się świetlicą wiejską. Potem kolejno pełnił m.in. rolę przedszkola i tymczasowej remizy OSP aż gospodarzem obiektu stał się Ludowy Klub Sportowy Królovia Królowa Górna.

Parafię rzymskokatolicką erygowano w 1951 r. Obejmuje ona bowiem obie Królowe – Górną i Polską, ponadto Boguszę oraz część Mszalnicy o nazwie Zagóra.

Stara plebania, prawdopodobnie z końca XIX w., była domem grekokatolickiego parocha. Znajduje się w niej jeszcze np. szafa z wyrytą datą 1773! Obok postawiono obszerną nową, którą przewidziano na dom parafialny powszechnego użytku, bowiem zaplanowano w nim miejsce na świetlicę, a nawet salę sportową.

Proboszczowie rzymskokatoliccy