STOWARZYSZENIE SĄDECKI ELEKTRYK

Nazwa: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk

Siedziba: ul. Limanowskiego 4, 33-310 Nowy Sącz; www.stowarzyszenie.zsem.edu.pl

Prezes Zarządu: Marek Ryglewicz

Rok założenia: 2013

Celem Stowarzyszenia jest:

Działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Działalność na rzecz Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu oraz innych szkół w regionie.
Kultywowanie tradycji Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu oraz integracja absolwentów, nauczycieli, przyjaciół i uczniów w/w Szkoły.
Działalność na rzecz poprawy warunków nauczania uczniów.
Działalność charytatywna.
Wsparcie dzieci i młodzieży w szczególności z ubogich rodzin oraz szczególnie uzdolnionej.
Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz absolwentów.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Wspieranie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, szczególnie zaś inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Organizowanie, propagowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.
Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.
Ochrona i promocja zdrowia.
Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działalność na rzecz osób starszych.
Prowadzenie działalności kulturalno – wychowawczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wspieranie rozwoju edukacji i kultury.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej.
Promowanie i upowszechnianie kultury Sądecczyzny na terenie Polski i poza jej granicami.
Wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Opis powstania i działalności:

Stowarzyszenie powstało jako inicjatywa nauczycieli ZSEM w Nowym Sączu; do stowarzyszenia mogą należeć nauczyciele, absolwenci i sympatycy sądeckiego Elektryka; w roku 2014 do stowarzyszenia należało 52 członków; stowarzyszenie realizuje projekty o zasięgu lokalnym i wojewódzkim dofinansowane ze środków Miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Województwa Małopolskiego oraz z funduszy unijnych, w tym wyszehradzkich. Do projektów realizowanych cyklicznie przez stowarzyszenie należą Memoriał Jana Borka, pozalekcyjne zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, SOS dla Sądecczyzny, zajęcia profilaktyczne dla młodzieży Elektryka. Stowarzyszenie jest inicjatorem i organizatorem wolontariatu uczniowskiego w Elektryku, „Osobowości w Elektryku”, programu stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” dofinansowanego przez fundację mBanku. Stowarzyszenie angażuje się również w promocję Sądecczyzny, a w szczególności turystyki rowerowej organizując obozy rowerowe, wystawę zdjęć w Miasteczku Galicyjskim oraz wydając mapę Rowerem po Pogórzu Rożnowskim. Stowarzyszenie współpracuje z Sądeckim Hospicjum uczestnicząc w akcji „pola nadziei”.