NOWOTNY-LACHOWICKI-CZECHOWICZ Adam

(1865-1936)  generał dywizji Wojska Polskiego, pochodzący z Krynicy. Urodził się 24.12.1865 w Krynicy.

Absolwent austriackiej wojskowej szkoły realnej i Akademii Wojskowo-Technicznej w Wiedniu.

Przebieg służby

Od 1886 r. oficer zawodowy w armii austriackiej. W 1894 r. ukończył wyższyKURS artylerii. Zajmował stanowiska w austriackim Sztabie Generalnym i sztabach wyższych dowództw, dowódca pułku haubic polowych oraz w latach 1912-14 szef Oddziału III w Ministerstwie Wojny w Wiedniu.

W czasie I wojny światowej najpierw na froncie rosyjskim jako dowódca brygady artylerii w składzie 39. Dywizji Honwedów i 21. Brygady Piechoty w składzie 11. Dywizji Piechoty (razem z tą drugą w listopadzie 1915 r. brał udział w bojach pod Kostiuchnówką i Czartoryskiem). W 1916 r. jego brygadę przerzucono na front włoski, po dowodził nią jeszcze przez pół roku, przeniesiony do sztabu 2. Armii, potem dowódca artylerii 5. Armii, od lipca 1917 r. komendant garnizonu Lwów, po roku generalny inspektor taborów.

Awanse: 1886 – podporucznik, 1892 – porucznik, 1897 – kapitan, 1905 – major, 1908 – podpułkownik, 1912 – pułkownik, 1915 – gen. major.

W Wojsku Polskim od listopada 1918 r.: polski pełnomocnik wojskowy w Wiedniu, zastępca dowódcy Okręgu Generalnego Lwów, od 1920 r. w stacji zbornej w Krakowie, oficer łącznikowy 6. Armii przy Naczelnym Dowództwie WP, dowódca 13. DP i grupy operacyjnej. W tym samym roku awansowany na gen. podporucznika i gen. porucznika.

Po wojnie polsko-bolszewickiej zdążył jeszcze odbyć kurs dla wyższych dowódców, ale z powodu choroby najpierw znajdował się w dyspozycji Sztabu Generalnego, a w 1922 r. przeniesiono go w stan nieczynny. W 1923 r. mianowany na gen. dywizji ze starszeństwem od 1919 r. i przeniesiony w stan spoczynku.

Mieszkał we Lwowie, gdzie zmarł 20.11.1936.

(IrP)

Źródła

Piotr Stawecki SŁOWNIK biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994

Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski „Generałowie Polski niepodległej” Editions Spotkania,WARSZAWA 1991