GÓRZ Bronisław

Profesor geografii, pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony w 1937 r. w Gołkowicach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej (potem Akademii P., następnie Uniwersytetu P.) w Krakowie: kierownik zakładu geografii ekonomicznej, profesor zwyczajny doktor habilitowany, specjalista od geografii rolnictwa i obszarów wiejskich, badacz rolnictwa w Karpatach i przemian we wsiach górskich po II wojnie światowej. Wykładał także w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Autor publikacji, w tym „Pozaprzyrodnicze czynniki wzrostu produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych woj. nowosądeckiego” (1983).

(IrP)