GABOŃ – parafia

W „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego” z 1881 r. wspomina się, że Gaboń należał jeszcze wtedy do parafii w dość przecież odległym Podegrodziu. Zresztą przynależność do parafii w Podegrodziu odnotował kronikarz Jan Długosz już w 1470 r., choć ten sam autor napisał także, że w okresie 1470-80 z tutejszego folwarku rycerskiego odprowadzano dziesięcinę snopkową o wartości 3 grzywien plebanowi w Przyszowej. W 1529 r. duchownemu również stamtąd folwark gaboński razem z odpowiednikami w Stroniu i Przyszowej doręczał w sumie 5 grzywien.

Parafia gabońska wypączkowała z pobliskiej gołkowickiej w 1983 r., tylko ówczesny przysiółek Praczka ostał się przy tamtej. Pierwszym duszpasterzem był ks. Czesław Litak, który proboszczowanie zakończył w 2004 r. Został duszpasterzem polonijnym w amerykańskim mieście St Louis. Po nim przez rok był ks. Jan Ćwik, a od 2006 r. plebanem jest ks. Jerzy Kulpa.